MainPicture

aboutSRD

Officers_of_SRD

  • (April 2015-2019 General meeting)
President Takashi MIYANO
Chairs of
Annual Meetings
Akio Miyamoto (2014)
Takeshi Osawa (2015)
Mariko Shirota (2016)
Kiyoshi Okuda (2017)
Shinichi Hochi (2018)
Seiji Katagiri (2019)
Auditors Noboru Manabe
Takashi Nagai
Directors Fugaku Aoki, Yuji Hirao, Naomi Kashiwazaki, Seiji Katagiri,
Yoko Kato, Kazuhiro Kikuchi, Naoko Kimura, Tomohiro Kono,
Naojiro Minami, Takashi Miyano, Hiroshi Nagashima, Atsuo Ogura,
Satoshi Ohkura, Takeshi Osawa, Ken Sawai, Mariko Shirota,
Tomomi Tanaka, Hiroko Tsukamura
Secretaries Natsumi Endo, Misa Hosoe, Kei Imai, Masahiro Kaneda, Yukio Kato,
Naojiro Minami,Takashi Nagai, Hiroshi Nagashima, Junko Noguchi,
Yayoi Obata, Satoshi Ohkura, Komei Shirasuna, Norihiro Sugino