MainPicture

aboutSRD

Officers_of_SRD

  • (April 2015-March 2018)
President Kei-ichiro Maeda
Chairs of
Annual Meetings
Akio Miyamoto (2014)
Takeshi Osawa (2015)
Auditors Noboru Manabe
Takashi Nagai
Directors Fugaku Aoki, Yuji Hirao, Hiroshi Imai, Naomi Kashiwazaki,
Seiji Katagiri, Yoko Kato, Kazuhiro Kikuchi, Naoko Kimura,
Tomohiro Kono, Kei-ichiro Maeda, Naojiro Minami, Takashi Miyano,
Hiroshi Nagashima, Atsuo Ogura, Satoshi Ohkura, Takeshi Osawa,
Ken Sawai, Mariko Shirota, Tomomi Tanaka, Hiroko Tsukamura
Secretaries Natsumi Endo, Misa Hosoe, Kei Imai, Masahiro Kaneda, Yukio Kato,
Naojiro Minami,Takashi Nagai, Hiroshi Nagashima, Junko Noguchi,
Yayoi Obata, Satoshi Ohkura, Komei Shirasuna, Norihiro Sugino