MainPicture

aboutSRD

Officers_of_SRD

  • (2019 General meeting - 2021 General meeting)
President Hiroko TSUKAMURA
Chairs of
Annual Meetings
Kentaro TANEMURA (2020)
Naojiro MINAMI (2021)
Auditors Fugaku AOKI
Atsuo OGURA
Directors Hiroshi HARAYAMA, Yuji HIRAO, Shinichi HOCHI, Naomi KASHIWAZAKI,
Seiji KATAGIRI, Kazuhiro KIKUCHI, Koji KIMURA, Naoko KIMURA,
Naojiro MINAMI, Akio MIYAMOTO, Yayoi OBATA, Satoshi OHKURA,
akeshi OSAWA, Toru TAKAHASHI, Satoshi TANAKA, Tomomi TANAKA,
Hiroko TSUKAMURA, Yoshihisa UENOYAMA, Teruhiko WAKAYAMA
Secretaries Hiroshi HARAYAMA, Kotaro HORIGUCHI, Kei IMAI, Shuichi MATSUYAMA,
Naojiro MINAMI, Hiroshi NAGASHIMA, Sho NAKAMURA,
Junko NOGUCHI, Atsuo OGURA, Miki SAKATANI, Satoshi SUGIMURA,
Norihiro SUGINO, Tomomi TANAKA, Yuki YAMAMOTO